Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Informacje podstawowe

MISJA

VITA INFANTIS BONUM SUPERIUS – „ŻYCIE DZIECKA DOBREM NAJWYŻSZYM”

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci od pierwszego dnia życia. Wszelkie działania diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone są w poszanowaniu praw i godności osobistej pacjenta oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Priorytetem jest budowanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta i rodziny oraz troska o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Ścisła współpraca z rodzicami lub opiekunami pacjenta stanowi ważny element procesu terapeutycznego. Wysoko wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura oraz ciągły rozwój technologii diagnostycznych i terapeutycznych pozwalają na skuteczne leczenie nawet najciężej chorych dzieci.

SZPITAL W LICZBACH

Szpital dysponuje blisko 500 łóżkami. Funkcjonują w nim 23 oddziały reprezentujące wszystkie specjalności pediatryczne oraz chirurgiczne z wyjątkiem chorób zakaźnych i stacjonarnej psychiatrii. Placówka posiada cztery odziały intensywnej terapii – w tym jeden kardiochirurgiczny i jeden noworodkowy – oraz siedem sal operacyjnych (w tym pierwsza w Polsce pediatryczna sala hybrydowa). Leczenie w trybie ambulatoryjnym realizowane jest w 37 poradniach. Dostępne są wszystkie możliwości diagnostyczne, łącznie z rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową, genetyką, immunologią, scyntygrafią i endoskopią.

Rocznie lekarze udzielają ok. 200 tys. porad ambulatoryjnych (w tym ok. 33 tys. w SOR), a w oddziałach szpitala leczy się ok. 32 tys. pacjentów. Zespoły chirurgów dziecięcych, chirurgów rekonstrukcyjnych, ortopedów, urologów i kardiochirurgów – by wymienić tylko niektóre specjalności – wykonują rocznie ponad 7 tys. zabiegów operacyjnych (w tym ok. 500 operacji kardiochirurgicznych).

MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

Placówka specjalizuje się w leczeniu pacjentów z najcięższymi postaciami różnych schorzeń, wrodzonymi wadami, (szczególnie wadami serca) ekstremalnie niską masą urodzeniową oraz nowo-tworami wieku dziecięcego. Personel szpitala był wielokrotnie nagradzany za innowacyjne zabiegi kardiochirurgiczne. Świetnie rozwija się neurochirurgia, ortopedia, transplantologia komórek krwiotwórczych, a także: gastroenterologia, endokrynologia, onkologia. W szpitalu działa jedyne w Polsce Centrum Leczenia Artrogrypozy.

HISTORIA

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest następcą pierwszego oddziału pediatrycznego w Polsce (1835), kliniki pediatrii (1864), szpitala dziecięcego (1876) i trzeciej na świecie po Florencji i Wiedniu Katedry Pediatrii. Historia tej największej w regionie placówki pediatrycznej to ponad 50 lat ciągłego rozwoju, stałej rozbudowy infrastruktury, a w końcu kompleksowej modernizacji. Najstarsza cześć szpitala została wybudowana i wyposażona dzięki inicjatywie Polonii Amerykańskiej wspieranej funduszami rządu USA w 1965 roku. Dzięki dalszej pomocy rządu amerykańskiego w 1974 r. otwarto nowe skrzydło laboratoryjne. Kolejne pawilony z 240-łóżkowym Ośrodkiem Rehabilitacji oddano do użytku w 1990 r. Ośrodek został wyposażony w salę gimnastyczną, basen i sprzęt niezbędny do fizjoterapii. W 1993 r. oddano do użytku Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci im. Klemensa J. Zabłockiego (CALD).

Intensywny rozwój szpitala w latach 1974-2000 był wspierany przez Fundację Project HOPE, która zarządzała funduszami przyznanymi przez rząd USA na powiększenie szpitala. Współpraca ta umożliwiała nie tylko rozbudowę i doposażenie placówki, ale również kształcenie lekarzy, pielęgniarek, laborantów i innego personelu w wiodących amerykańskich szpitalach, wizyty szkoleniowe w Krakowie najlepszych specjalistów z USA, organizację kursów podyplomowych, których uczestnicy rekrutowali się z całego kraju i prenumeratę znaczących periodyków medycznych. Szpital formalnie noszący w tym czasie nazwę „Instytut Pediatrii” potocznie nazywany był Polsko-Amerykańskim Szpitalem Dziecięcym aż oficjalnie przyjął to miano.

Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia wprowadzone w 1999 roku spowodowały podział placówki na dwie odrębne instytucje: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – jednostkę medyczną sprawującą opiekę nad pacjentami, oraz Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – jednostkę naukowo-badawczą.

W swojej dotychczasowej historii szpital miał zaszczyt gościć wybitne osobistości. W roku 1975 wizytę złożył Prezydent USA – Gerald Ford. W 1987 w otwarciu przychodni oddziałów rehabilitacyjnych wziął udział ówczesny wiceprezydent USA, George Bush. Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci poświęcił Jan Paweł II w 1991 roku, a w 2016 roku przy okazji Światowych Dni Młodzieży szpital odwiedził papież Franciszek.

CZAS ODNOWY

Pod koniec lat 90-tych, po 35 latach intensywnej eksploatacji infrastruktury szpitalnej, najstarsze budynki placówki wymagały modernizacji. W tym celu powołane zostało Biuro Akcji Odnowy, którego zadaniem było zbieranie środków i pozyskiwanie sponsorów. Szpital nadal się rozwijał, choć już bez pomocy z zagranicy. Powstawały nowe oddziały i jednostki medyczne. W 1999 r. otwarto Pracownię Radioterapii, a w 2002 – Ośrodek Transplantacji. Działanie rozpoczęło Dziecięce Centrum Oparzeniowe, nowoczesny Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddział Leczenia Żywieniowego. Jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat było otwarcie nowego Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii we wrześniu 2011 roku. W tym samym roku rozpoczęła się również szeroko zakrojona modernizacja prawie pięćdziesięcioletniego szpitala.

Głównym założeniem „Programu Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2011-2016” finansowanego ze środków rządowych było dostosowanie szpitala do współczesnych standardów i wymogów technicznych oraz stworzenie lepszych warunków do pobytu oraz leczenia dzieci. W pierwszym etapie wyremontowane zostały oddziały liczące prawie 300 łóżek oraz kuchnia, apteka, pomieszczenia dydaktyczne i techniczne. Powstał także nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. W latach 2017-2019 realizowany jest ostatni etap tej inwestycji – modernizacja kompleksu budynków mieszczących oddziały pediatryczne i rehabilitacyjne.

W przygotowaniu jest kolejny program mający na celu dokończenie modernizacji oraz rozbudowę szpitala. Plany obejmują: modernizację Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci oraz laboratoriów, a również budowę nowego obiektu zawierającego m.in. oddział chorób infekcyjnych, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz przewlekłej respiratoroterapii. W planach jest także wdrożenie opieki perinatalnej. Program zakłada budowę dwóch wielopoziomowych parkingów.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Szpital stanowi bazę łóżkową dla Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie¬go. W skład Instytutu wchodzą 3 katedry, 10 klinik, 6 zakładów, 3 pracownie. Każda z jednostek może się pochwalić bogatym dorobkiem naukowym – około 200 prac rocznie, publikowanych w znaczących czasopismach i wygłaszanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych. Kształcą się tu studenci medycyny (również obcokrajowcy na zajęciach prowadzonych w języku angielskim), farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa i innych specjalności medycznych.

ZAJĘCIA I ATRAKCJE DLA PACJENTÓW

W szpitalu funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych, który zapewnia naukę na trzech poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum. Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczne odbywają się w salach dydaktycznych, salach zabaw i przy łóżkach chorych dzieci. Czas trwania zajęć lekcyjnych jest uzależniony od stanu zdrowia dziecka i jego poziomu wydolności wysiłkowej. W szkole działa również Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych, wykorzystujący w pracy techniki psychoterapeutyczne: bajkoterapię, muzykoterapię, arteterapię, socjoterapię, techniki relaksacyjne, terapię podtrzymującą. Pacjenci mają również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Szpital regularnie odwiedzają artyści, sportowcy i podróżnicy. Organizowane są koncerty, spektakle, liczne warsztaty oraz atrakcje z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja.

POBYT RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Bezpośrednio przy wyremontowanych oddziałach pediatrycznych funkcjonują strefy socjalne, w których skład wchodzi kuchnia, łazienka i pokój wypoczynkowy z leżankami. Dzięki darczyńcom szpital sukcesywnie poprawia standard pobytu opiekunów towarzyszących hospitalizowanym pacjentom.

Rodzice dzieci z chorobami onkologicznymi mają możliwość skorzystania z pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda. Miejsce to pozwala przeżyć trudny czas długiego leczenia i pobytu poza domem. Dzięki temu rodzice mogą być jak najbliżej potrzebującego wsparcia dziecka. Do dyspozycji rodzin jest 20 komfortowych pokoi, strefa wypoczynkowa, kuchnia i pralnia. Pobyt w Domu Ronalda McDonalda jest całkowicie bezpłatny.