Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Kierownik: mgr Monika Sawa
Osoba Odpowiedzialna w Banku Komórek: mgr Monika Sawa
telefon: +48 12 333 92 94
e-mail: msawa@usdk.pl

Lekarz do spraw klinicznych: dr hab. n. med. Jolanta Goździk
e-mail: jgozdzik@usdk.pl

Zespół Banku Komórek: mgr Monika Sawa, mgr Magdalena Zatorska-Kwiecińska, mgr Maryla Lewicka, mgr Anna Lupa

telefon: +48 12 333 92 95

Profil działalności

Bank Komórek Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (OT USD) w Krakowie zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dopuszczaniem do obiegu i dystrybucją komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ze szpiku, komórek z krwi pępowinowej oraz limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie auto i allogenicznym.

Bank Komórek OT USD w latach od 2012 do 2021 przeprowadził łącznie 459 procedur gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, dopuszczenia do obiegu i dystrybucji materiału przeszczepowego.

W ponad 70% przypadkach, materiał przeszczepowy przygotowany w Banku Komórek OT USD wymaga zastosowania procedur polegających na:

  • usunięciu erytrocytów i/lub osocza w przypadkach występowania niezgodności dużej lub małej którą możemy przeprowadzić automatycznie z zastosowaniem separatora komórkowego Spectra Optia,

  • zagęszczenie materiału przeszczepowego przygotowywanego do kontrolowanego zamrożenia z wykorzystaniem urządzenia IceCube M14,

  • wyselekcjonowaniu komórek za pomocą procedur pozytywnej selekcji CD34+, deplecji alfa/beta TCR CD19+ lub CD45RA+ z zastosowaniem systemu CliniMACS,

  • przyjęcie, przechowywanie i rozmrożenie komórek krwi pępowinowej pozyskanych w ZOP,

  • opracowanie, zamrożenie i przechowywanie pobranych limfocytów (DLI).

Bank Komórek OT USD dysponuje pomieszczeniami o podwyższonym reżimie sanitarnym czyli cleanroom. Procedury preparatywne prowadzone są w najwyższym reżimie sanitarnym, tak aby zapewnić bezpieczeństwo komórkom krwiotwórczym przeznaczonym do przeszczepiania. Warunki środowiskowe panujące w tych pomieszczaniach monitorowane są stale, a co miesiąc kwalifikowane przez pracowników BK w celu dopuszczania ich do użytkowania oraz raz w roku przez certyfikowana firmę zewnętrzną w celu potwierdzenia przestrzegania określonych parametrów. Zachowanie odpowiednich parametrów w klasach czystości polega na monitorowaniu warunków środowiskowych panujących wewnątrz, pod względem temperatury, wilgotności, ilości cząstek zawieszonych w powietrzu, różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, kierunków przepływu powietrza w pomieszczeniach i oknach podawczych oraz czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni. Materiał zamrożony gromadzony i przechowywany jest w parach ciekłego azotu w zbiornikach automatycznym dopływem ciekłego azotu, podlegających elektronicznej kontroli temperatury i poziomu azotu, podłączonych do stałego monitoringu. Podwójny, niezależny system monitorowania temperatur w tych kriostatach gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych zamrożonych przeszczepów.

Pracownicy Banku Komórek OT USD zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych m.in. na studiach podyplomowych, kursach specjalizacyjnych czy szkoleniach tematycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach ustawicznych przewidzianych przez naszego ustawodawcę.

Procedury opracowane zostały na podstawie wieloletniego doświadczenia pracowników oraz na podstawie wyników opublikowanych w literaturze zagranicznej oraz potwierdzone wielokrotnymi walidacjami tych procesów. Takie podstawy pozwoliły nam na opracowanie szczegółowych Standardowych Procedur Operacyjnych określonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością, uaktualnianych raz na dwa lata, zgodnych z wytycznymi prawodawstwa krajowego. Bank Komórek OT USD działa w oparciu o pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Bank Komórek OT USD jako istotna część Ośrodka Transplantacji USD, posiada certyfikat normy jakości ISO 9001:2015, oraz jako jedyny ośrodek w Polsce, otrzymaliśmy międzynarodową akredytacje FACT – JACIE, spełniając wszystkie standardy Systemu Zarządzania Jakości dla Ośrodków transplantacyjnych.