Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik

lek. med. Dariusz Chmiel

Specjalista Medycyny Ratunkowej

Kontakt

Telefon do rejestracji: + 48 12 333 91 86 lub +48 12 658 13 84

E-mail: sor@usdk.pl

Lokalizacja

Oddział SOR znajduje się w budynku C Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wjazd od ulicy M. Jakubowskiego.

 

Mapka wejścia do SOR ER

Mapka wejścia do SOR ER

Profil działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy rocznie udziela pomocy około 33 tys. pacjentów. W trybie ostro dyżurowym dostępni są lekarze specjaliści, pełna diagnostyka w tym obrazowa oraz blok operacyjny. Personel oddziału regularnie uczestniczy w szkoleniach z organizacji działań ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych. Lądowisko dla helikopterów połączone bezpośrednio z oddziałem umożliwia szybkie przyjęcie poszkodowanych, którzy transportowanie są przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W oddziale wdrożono system TRIAGE służący do wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Dziecko, które trafia do SOR w pierwszej kolejności kierowane jest do pielęgniarki lub ratownika, którzy informują o prognozowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń. Zgodnie z założeniami systemu TRIAGE szybkość udzielonej pomocy zależy przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta, a nie od kolejności zgłoszenia.

W strukturach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstaje Centrów Urazowe dla Dzieci. Celem projektu jest zorganizowanie szybszego i skuteczniejszego systemu ratowania dzieci z ciężkimi urazami wielonarządowymi.

Informacje dla rodziców, pacjentów

Szanowni Państwo,

Realizując postanowienia § 6 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213): „Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są określone w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, i podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej tego podmiotu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć” uprzejmie informujemy:

  1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych:
  • od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,
  • na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.
  1. Decyzja o dalszej hospitalizacji w innym niż Szpitalny Oddział Ratunkowy oddziale Szpitala podejmowana jest po zakończeniu procesu terapeutycznego w SOR – jednak nie później niż 72 godziny od zgłoszenia się pacjenta do SOR.
  2. Decyzja o odmowie hospitalizacji podejmowana jest przez lekarza dyżurnego niezwłocznie po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.

Dyrekcja Szpitala.

Obowiązuje od 30.09.2019 r.

Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) udzielone są w trybie pilnym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Obejmują również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjenci przyjmowani są bez skierowania.

Sukcesy

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy USDK jest wiodącym ośrodek medycyny ratunkowej w Polsce
  • Oddział posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie szkoleń z chirurgii, pediatrii i medycyny ratunkowej

Personel lekarski

Kierownik: lek. med. spec. med. ratunkowej Dariusz Chmiel

Zespół lekarski: dr med. Maria Dzierżęga, lek. med. Dariusz Chmiel, dr med. Zofia Kaczor, dr med. Maria Rytlewska, lek. med. Katarzyna Hrňciar, lek. med. Anna Górak, lek. med. Paweł Błoński, lek med. Radosław Mycek, lek. med. Agnieszka Drozdowska

P.o. Pielęgniarki Oddziałowej – specjalistki: mgr Bogusława Drabik

Galeria