Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

   +48 12 658 20 11
Unia Europejska
Unia Europejska

Dla Studenta i Praktykanta

Dla Studenta i Praktykanta

 

 

Szanowni Państwo,

na niniejszej podstronie umieszczać będziemy informacje, które mogą się okazać przydatne – a niekiedy niezbędne – dla Studentów i Praktykantów.

W związku z zarządzeniem nr 46/2020 – w sprawie zasad obowiązujących Studentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Dział BHP uprzejmie prosi o zapoznanie się z następującym materiałem, przeznaczonym dla Studentów: Podstawowe zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.

Kolejny materiał przeznaczony dla Studentów i Praktykantów: Ochrona danych osobowych. Materiał szkoleniowy dla Studentów/Praktykantów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego.

Materiał szkoleniowy dla Studentów i Praktykantów: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi należy wydrukować i podpisać formularz Oświadczenia.

Studenci kierunku lekarskiego podpisane oświadczenie w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla właściwego Dziekanatu Uczelni, jeden egzemplarz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie) składają do właściwego Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

Studenci kierunków:

– pielęgniarstwo

– położnictwo

– ratownictwo medyczne

– dietetyka

składają odpisane oświadczenie do Opiekuna grupy/Opiekuna praktyk w pierwszym dniu zajęć/ praktyk.

Pobierz Oświadczenie

 

Ladies and Gentlemen,

This subpage will serve us as a site where we will put up information that may be useful – and sometimes essential – for our Students.

In keeping with the ordinance No. 46/2020 on the regulations applicable to Students in the University Children’s Hospital of Krakow, staffers of the LSH Division kindly ask you to peruse the below posted material entitled “Basic principles of LSH, fire protection and proceedings in case of a fire”.

Another material for Students and Trainees is entitled ”Personal Data Protection. Training materials for Students/Trainees in preparation to practicing medicine-related professions”.

Training material for Students and Trainees is entitled ”Prevention of hospital infections”.

Having perused the educational materials, you should print out and sign the Declaration form – two copies, one for the appropriate Dean’s Office, the other for the University Children’s Hospital of Krakow. Students majoring in medicine submit their signed Declarations to the appropriate Dean’s Office prior to commencing classes at the hospital, no later than by November 30, 2022.

Students majoring in the following:
– nursing,
– obstetrics,
– emergency medical services,
– dietetics
submit their signed Declarations to the Tutor of the Group/Group Supervisor on the first day of commencing classes or student apprenticeship.

Download the Declaration